ALGEMENE VOORWAARDEN ZINSPIRIT TRAINING COACHING THERAPIE EMMEN

Deze algemene voorwaarden gaan in op 1 januari 2016

Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat is ook niet de bedoeling van deze voorwaarden. Het leven biedt nu eenmaal situaties die niet in regels te vangen zijn. De bedoeling van de voorwaarden is om misverstanden te voorkomen. In het geval dat er wel een misverstand ontstaan is, zijn ze ondersteunend om samen tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.

INSCHRIJVING

Deelnemers aan programma’s zijn ingeschreven (behoudens punt 2)

zodra ze zich via de website hebben aangemeld door het invullen van een inschrijfformulier, of

wanneer ze eenduidig per email of mondeling tijdens het kennismakingsgesprek te kennen hebben gegeven zich in te schrijven voor een programma, met de vraag of Zinspirit de inschrijving en factuur voor hen administratief wil afhandelen

KENNISMAKINGSGESPREK EN INSCHRIJVING

Aan deelname aan training coaching of therapie, gaat een kennismakingsgesprek vooraf. De inschrijving is afhankelijk van de uitkomst van dit kennismakingsgesprek. Het staat Zinspirit vrij om op basis van dit gesprek te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen.

In het geval van psychosociale begeleiding wordt er met een Behandelovereenkomst gewerkt.

Behandelovereenkomst Zinspirit Psychosociale therapie

Het volgende heb ik gelezen:

– De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
– De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.

– De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

– De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.

– De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

– De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

– Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

– De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van €70,00/€80,00 per sessie.

– Betalingswijze van de behandelingen is op rekening of contant per consult.
– De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

– Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de  WKKGZ (https://www.degeschillencommissiezorg.nl/onze-rol-en-de-wkkgz/de-wkkgz/) en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).

– Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

KOPEN VIA HET INTERNET

Bij inschrijving via het internet heeft de inschrijver een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, die ingaat de dag na de boeking. Binnen deze periode kan de inschrijving kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd.

Een online aangeschafte online cursus waarvan de inloggegevens door gebruiker ontvangen zijn, kan niet worden geannuleerd.

BETALINGSVOORWAARDEN

Inschrijf- en deelnamekosten worden per bank of contant betaald.

Indien niet direct bij inschrijving wordt betaald, ontvangt de deelnemer een factuur die binnen 15 dagen na factuurdatum dient te worden voldaan.

Bij te late betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de deelnemer in rekening gebracht.

Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat Zinspirit dan vrij een ander op die plaats te laten deelnemen.

Bij creditering zal Zinspirit de gecrediteerde bedragen binnen 15 dagen na datum van de creditfactuur terugstorten.

ANNULERING EN ANNULERINGSKOSTEN

Annuleren van training/therapie/cursus kan alleen schriftelijk of via email. De datum van ontvangst van brief of mail is bindend.

Binnen de eerste 14 dagen na inschrijving via het internet heeft u bedenktijd, en binnen deze 14 dagen kan kosteloos en zonder opgave van redenen geannuleerd worden. Het volledige betaalde bedrag wordt dan teruggestort binnen 14 dagen na uw schriftelijke (mag per email) annulering.

Bij annulering na 14 dagen en tot 2 weken voor de start van het programma wordt €100,00 administratiekosten gerekend.

Bij annulering korter dan 2 weken voor de startdatum van het programma is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd (ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan).

Bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.

Indien degene die zich oorspronkelijk had ingeschreven, een andere kandidaat, die zich nog niet had aangemeld, voordraagt, en die voldoet aan de deelname-eisen (dit ter beoordeling aan Zinspirit), wordt €100,00 administratiekosten gerekend, te voldoen door degene die annuleert.

Reeds aangeschafte yogalessen kunnen onder niet worden ingeleverd om lesgeld terug te vorderen.

Bij zwangerschap of ziekte kan in overleg tussen deelnemer en Zinspirit de geldigheidstermijn van de 8 lessen voor bepaalde tijd opgeschort worden.

Het deelnemen aan de activiteiten van Zinspirit is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn / haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.

Bij twijfel wordt de specifieke klacht altijd met de docent gedeeld. De deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk. Zinspirit verplicht zich de trainingen, therapie en coachtrajecten, yogalessen en andere activiteiten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Zinspirit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk of persoonlijk letsel ten gevolge van deelname aan een van de activiteiten van Zinspirit, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Zinspirit. De eventuele aansprakelijkheid van Zinspirit is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de opdrachtgever / deelnemer aan Zinspirit voor de activiteit verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval is Zinspirit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

Zinspirit is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Zinspirit, dienen te worden vergoed.

VERZETTEN EN VERSCHUIVEN VAN DATA

Het verzetten of verschuiven van deelname aan een programma, naar een andere datum, geldt als annuleren. Tenzij anders overeengekomen wordt en dit kan alleen na instemming van Zinspirit.

AFGELASTEN VAN TRAININGEN, PROGRAMMA’S

Zinspirit heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden activiteiten, met opgave van redenen, te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele cursus of training te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een training vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus of training ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. Zinspirit restitueert maximaal het bedrag van de cursuskosten.

AFZEGGEN/AFBELLEN VAN INDIVIDUELE AFSPRAKEN

Individuele afspraken dienen uiterlijk 24 uur tevoren te worden afgezegd, telefonisch of per whatsapp. Bij te laat of niet afmelden kunnen kosten worden gerekend (behoudens corona gerelateerde redenen,) €60,00 per gereserveerd uur. Indien Zinspirit een afspraak korter dan 24 uur tevoren afzegt, (behoudens corona gerelateerde redenen,) wordt voor het volgend individueel consult €60,00 per uur korting verleend.

PROGRAMMA’S IN OPDRACHT VAN DERDEN

Geregeld worden programma’s ontwikkeld en gegeven op verzoek van derden. Indien een instelling, bedrijf, stichting, vereniging, of groep mensen, een verzoek doet voor een programma, wordt een offerte gemaakt, waarin wordt omschreven: opzet van het programma, globale inhoud, kosten, betalingsvoorwaarden, annuleringsvoorwaarden. Door de offerte akkoord te verklaren en de opdracht tot het uitvoeren van het programma te geven, worden deze algemene voorwaarden aanvaard. Alle hierboven genoemde algemene voorwaarden gelden dan ook.

ALGEMENE OPMERKINGEN

10.1 Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door Zinspirit.

10.2 Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen en onduidelijkheid te voorkomen. Bij onverhoopte problemen kan men gebruik maken van de klachtenprocedure van Zinspirit. Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een mediator. Zie bij punt 11. Klachtenreglement.

KLACHTENREGLEMENT

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Ik val als CAT-complementair therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.

Voor meer informatie over de klachtenregeling : https://gatgeschillen.nl/

 

Zinspirit hecht veel belang aan tevreden relaties. Waar gecommuniceerd wordt, kunnen misverstanden ontstaan en waar gewerkt wordt, worden helaas soms ook fouten gemaakt.  Indien u ontevreden bent over de dienstverlening of een ander aspect van Zinspirit, dan nodig ik u nadrukkelijk uit om mij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Ik neem uw op- en aanmerkingen serieus en zoek graag samen met u naar een passende oplossing.

Indienen van een klacht. Ik stel het bijzonder op prijs dat u voordat u een klacht indient deze met mij bespreekt. Mocht u dit om welke reden dan ook niet willen dan kunt u de klacht ook per direct schriftelijk bij mij indienen. U kunt uw klacht richten aan: info@zinspirit.nl

Verloop van de klachtenprocedure

De ontvangst van uw klacht wordt zo snel mogelijk na binnenkomst bevestigd.

Vervolgens neem ik zo spoedig mogelijk (binnen maximaal 15 werkdagen) contact met u op om te overleggen over de verdere stappen. Ook kan worden gevraagd om nadere toelichting of verdere informatie.

Ik streef ernaar om elke klacht binnen 30 werkdagen opgelost te hebben. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u over de oorzaak daarvan geïnformeerd.

Na het afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.
Alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden schriftelijk vastgelegd. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met de verkregen informatie om.

Beroepsmogelijkheid

Mocht u van mening zijn dat uw klacht niet afdoende is behandeld, dan stellen wij voor om de hulp in te schakelen van een onafhankelijke mediator.

Het oordeel van een eventuele beroepsinstantie is bindend. Eventuele consequenties voor Zinspirit worden correct afgehandeld.

Bewaartermijn

Klachten, en de wijze van afhandeling, worden geregistreerd en voor de duur van drie jaren bewaard.

 

COPYRIGHT EN RECHTEN

Alle materialen, teksten, audio-instructies, cursusmaterialen, die worden verstrekt tijdens trainingen en cursussen, of die te vinden zijn op de website, blog, of in de nieuwsbrieven van het Zinspirit (tenzij expliciet anders vermeld op de materialen) zijn het exclusieve eigendom van Angeline Delicaat (Zinspirit).

Bij publicatie is altijd naamsvermelding en vermelding van de website www.zinspirit.nl verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave. Opnamen mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door de opdrachtgever.

 

PRAKTISCHE GEGEVENS

Zinspirit is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 54040094

ADRESGEGEVENS:

Zinspirit
Orvelterbrink 20
7812 MR Emmen
T.0591-617142
E-mail: info@zinspirit.nl

Neem gerust contact op bij vragen en/of opmerkingen.

Plan een vrijblijvend oriënterend gesprek

                                                                    null-Angeline Delicaat oprichtster Zinspirit-

Neem contact op voor een gratis oriënterend gesprek over je vraag of wens. Zo’n gesprek is vaak al een opluchting. Het begin van een oplossing. T. 06-40293867 Je kan ook een bericht achterlaten. Ik neem dan snel contact met op.